Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Živnostníka Miroslava Řezníčka

se sídlem Dvořákova 1229, 436 01 Litvínov
IČO : 74661825
zapsaného v živnostenským rejstříku vedeném v Městském úřadě Litvínov pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 
www.trinitybeauty.cz
Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky živnostníka Miroslava Řezníčka (dále jen prodávající) se sídlem Dvořákova 1229, 436 01 Litvínov,  IČ 74661825, DIČ CZ8209222780, zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném v Městském úřadě Litvínov upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti prodeje zboží mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce www.trinitybeauty.cz.

Dodací podmínky

Zboží odesíláme dle možností co nejdříve, nejpozději však do 3 pracovních dnů po obdržení objednávky, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat. Zboží odesíláme prostřednictvím České pošty nebo GLS na adresu uvedenou v objednávce. Požadujeme platbu dobírkou.
Dodání balíkem do ruky do 2 kg od české pošty na dobírku: 120,- Kč
Dodání balíkem do ruky od české pošty při platbě převodem: 100,- Kč

Ceny se shoduji s cenami od kurýrní služby GLS

Kupující je povinen bezprostředně po obdržení zásilky zkontrolovat neporušenost obalu popř. odmítnout převzetí poškozené zásilky a sepsat s přepravcem škodní protokol a neprodleně ohlásit tuto událost prodávajícímu. Na dodatečnou reklamaci poškozené dodávky nebude brán zřetel.

Platební podmínky

– na dobírku při doručení zboží
– platbou převodem na účet

Ceny zboží

Ceny v e-shopu jsou uvedeny včetně DPH. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu.

 

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit a odeslat objednávku na adresu uvedenou v objednávce, maximálně do tří pracovních dnů od přijetí objednávky. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámí to prodejce zákazníkovi na e-mailovou adresu nebo tel. číslo uvedené v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Prodávající se zavazuje osobní údaje, které mu poskytl kupující, neposkytovat žádným dalším osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků. Kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.
Práva a povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případné další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

Kupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky – jméno, příjmení, fakturační adresu, dodací adresu, IČO, DIČ, tel. číslo, popř. email pro potvrzení objednávky prodávajícím.

Přijaté objednávky jsou závazné. Každou objednávku lze do 2 hodin od jejího odeslání zrušit a to buď telefonicky, či zprávou na email info@trinitybeauty.cz a to bez udání důvodů, pokud již nedošlo k odeslání zboží zákazníkovi (stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží). V případě nepřevzetí již odeslané zásilky si prodávající vyhrazuje právo na připočítání nákladů na odeslání zásilky (poštovné, balné) k další objednávce kupujícího.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví způsobené neodbornou aplikací  osobou bez příslušného oprávnění či neodbornou manipulací.

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo na vrácení zboží bez udání důvodů, a to do čtrnácti (14) dnů od jeho převzetí. Zboží je v tomto případě nutné odeslat doporučeně na adresu provozovny Trinity Beauty & Care, Miroslav Řezníček, Dvořákova 1229, 436 01 Litvínov. Takto vrácené zboží musí být úplné a v originálních obalech odpovídajícímu charakteru zboží, musí být s kompletní dokumentací a doplňky. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v tomto případě kupující. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dní od vrácení zboží kupujícím a to převodem na účet uvedený kupujícím v průvodním dopise. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Je-li společně se zbožím vráceným dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku kupujícímu poskytnut dárek, je kupující povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Odstoupit od smlouvy nelze na dodávku zboží, u kterého je jeho otevřením a použitím spotřebována část jeho hodnoty a u kterého nelze zjistit zda nebyl kupujícím již použit a nelze toto zboží vrátit do původního stavu před koupí

Obrázkové i textové informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a zejména v barevných detailech se mohou nepatrně lišit od dodaného zboží.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zakoupené zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

Závěrečné ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2017 a prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb.

 

 

Reklamační řád

Všeobecné ustanovení

Daňový doklad je zasílán společně se zbožím na adresu, kterou zákazník uvedl při registraci. Osobním převzetím zboží nebo převzetím zboží od dopravce kupující souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem tohoto internetového obchodu.

Záruční podmínky

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1915, §2099 až 2017 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel o kupujícího reklamované zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
• Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí záruční doba.
• Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou – poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
• Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy
• Neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
• Bylo-li zboží poškozeno živly.

V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat veškeré náklady spojené s odesláním zboží zpět odběrateli. Zboží je kupujícímu zpět zasláno buď na dobírku, nebo po zaplacení faktury poštou.

Kupující je povinen:
• Zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve, to je po převzetí zboží od prodávajícího. V případě odeslání zboží, po jeho předání od dopravce.
• Oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborné prohlídce zjistit.
• V případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat do druhého pracovního dne od zjištění této skutečnosti zprávu prodávajícímu o tomto rozdílu.
• Zboží zasílané k reklamaci musí být úplné a v originálních obalech odpovídajícímu charakteru zboží, musí být s kompletní dokumentací a doplňky.
• Faktura za zboží dodané dodavatelem je nezbytný doklad k reklamaci zboží v záruční době. Bez tohoto dokladu, nelze zboží v záruční době reklamovat.
• Reklamované zboží zasílejte na adresu naší provozovny (Trinity Beauty & Care, Miroslav Řezníček, Dvořákova 1229, 436 01 Litvínov) jako doporučený balík (ne na dobírku).

Vaší reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí reklamovaného zboží naší firmou. O průběhu a stavu Vaší reklamace Vás budeme informovat.

 

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

  1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@trinitybeauty.cz
  2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

Trinity Beauty & Care

Miroslav Řezníček

Dvořákova 1229, 436 01 Litvínov
IČO: 74661825 , DIČ: CZ8209222780
Tel.: +420 735 225 490
www.trinitybeauty.cz
email: info@trinitybeauty.cz